Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

Rozliczenie zakupu materiałów lub towarów

Rozliczenie zakupu materiałów lub towarów

| Żaneta Solich

Nie ma ustawowego obowiązku stosowania konta "Rozliczenie zakupu", jednostka gospodarcza (jej kierownik) sama podejmuje decyzję o prowadzeniu konta. Jeśli jednostka zdecyduje się na wprowadzenie tego konta to w zakładowym planie kont powinien znaleźć się odpowiedni zapis oraz należy określić do jakich transakcji będzie ono używane.

W praktyce przyjęło się, że konto „Rozliczenie zakupu” można stosować do księgowania zakupu materiałów i towarów ale także do rozliczania zakupionych środków trwałych bądź usług.

Ewidencję księgową zakupu materiałów prowadzi się na koncie 301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 „Rozliczenie zakupu materiałów” natomiast ewidencję zakupu towarów księguje się na koncie 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303 „Rozliczenie zakupu towarów”.

 

Prowadzenie konta rozliczenia zakupu materiałów lub towarów pozwala na ustalenie:

 • zgodności ilościowej i jakościowej zafakturowanych materiałów i towarów w stosunku do ilości i jakości stwierdzonej przy dostawie,
 • poprawności naliczania cen, marż i upustów,
 • kwot naliczonego podatku VAT,
 • kwot wynikających z cła i podatku akcyzowego,
 • kosztów zakupu,
 • ewentualnych niedoborów lub nadwyżek,
 • stanu materiałów lub towarów w drodze (mamy fakturę od dostawcy ale nie było przyjęcia do magazynu),
 • stanu dostaw niefakturowanych ( było przyjęcie do magazynu ale nie mamy faktury),
 • różnicy między rzeczywistą ceną zakupu a stałą ceną ewidencyjną.

 

Możliwe są dwa warianty zastosowania tego konta "Rozliczenie zakupu":

 1. Na koncie księguje się wszystkie operacje zakupu materiałów lub towarów.
 2. Na koncie księguje się tylko te operacje zakupu materiałów lub towarów w których stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi z faktur od dostawców a dowodami przyjęcia dostawy (PZ), dostawy niefakturowane oraz dostawy w drodze.

Jednak bez względu na przyjęty wariant na koncie „Rozliczenie zakupu” nigdy nie księgujemy zwrotu materiałów z produkcji.

 

Zazwyczaj zakup materiałów lub towarów księgowany jest w następujących operacjach gospodarczych:

 • zakup na podstawie faktury VAT (FV),
 • dostawa i przyjęcie do magazynu na podstawie dokumentu PZ(przyjęcie zewnętrzne).

 

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego na koncie "Rozliczenie zakupu" ustala się następujące wielkości:

 1. materiały/towary w drodze – saldo Winien konta „Rozliczenie zakupu” oznacza, że do końca okresu sprawozdawczego nie otrzymało ono dostawy materiałów lub towarów (nie było więc przyjęcia do magazyn). Wartość tego salda wpisujemy do bilansu po stronie aktywów  przedsiębiorstwa.

 2. dostawy niefakturowane - saldo Ma konta „Rozliczenie zakupu” oznacza, że do końca okresu sprawozdawczego jednostka nie otrzymała faktury od dostawcy za przyjęte do magazynu towary lub materiały. Wartość tego salda wpisujemy do bilansu po stronie pasywów jako zobowiązania.

 

Opis operacji

Konto

WN

Kwota w zł

Uzasadnienie

MA

Kwota w zł

Uzasadnienie

1. FV za zakupione materiały od dostawcy "A" o wartości 20 350 zł + 23% VAT

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

20 350

zwiększenie stanu materiałów do rozliczenia

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

25 031

zwiększenie zobowiązań wobec dostawców

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

4 681

podatek VAT

2. Przyjęto zakupione wcześniej materiały do magazynu

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

20 350

zwiększenie stanu posiadania

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

20 350

zmniejszenie stanu materiałów do rozliczenia

3. Rw - wydanie materiałów z magazynu do produkcji 16 000

401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) 401 Zużycie materiałów i energii

16 000

koszty w układzie rodzajowym

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

16 000

zmniejszenie stanu materiałów w magazynie

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

16 000

koszty w układzie funkcjonalnym

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

16 000

 

4. FV za zakupione towary od dostawcy "B" o wartości 5 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650 zł + 23% VAT

303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303 Rozliczenie zakupu towarów

5 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650

zwiększenie stanu materiałów do rozliczenia

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z dostawcami

6 949

zwiększenie zobowiązań wobec dostawców

221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego

1 299

podatek VAT

5. Przyjęto zakupione wcześniej towary do magazynu

330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330 Towary

5 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650

zwiększenie stanu posiadania

303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303 Rozliczenie zakupu towarów

5 650Konto 650 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (Aktywne) 650

zmniejszenie stanu materiałów do rozliczenia

6. FV - sprzedaż towarów odbiorcy "C" za kwotę 4 510 zł + VAT 23%

200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 Rozrachunki z odbiorcami

5 547

zwiększenie należności od odbiorców

730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730 Przychody ze sprzedanych towarów

4 510

przychód ze sprzedaży

221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1 Rozliczenie VAT należnego

1 037

podatek VAT

7. ZW - zwrot do magazynu niewykorzystanych w produkcji materiałów

310Konto 310 - Materiały (Aktywne) 310 Materiały

1 205

zwiększenie stanu magazynowego

401Konto 401 - Zużycie materiałów i energii (Kosztowe) 401 Zużycie materiałów i energii

1 205

zmniejszenie kosztów - układ rodzajowy

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

1 205

 

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

1 205

zmniejszenie kosztów - układ funkcjonalny

Możesz być także zainteresowany

 Odwrotne obciążenie - ujęcie w księgach rachunkowych i deklaracji VAT Odwrotne obciążenie - ujęcie w księgach rachunkowych i deklaracji VAT

 Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały Rozliczanie odchyleń przypadających na zużyte materiały

 Ceny ewidencyjne materiałów i towarów. Ceny ewidencyjne materiałów i towarów.

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

 1. [ 1] Plastuś 20.07.2014, 14:17

  Lepiej i jaśniej się nie dało. Przystępnie jak krowie na rowie! Super!!! Z przyjemnością czyta się takie opracowania.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2024