Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

Różnice kursowe od VAT

Różnice kursowe od VAT

| Marzena Walkiewicz

Różnice kursowe są tematem bardzo obszernym, zatem borykając się z problematyką związaną z rozliczeniem różnic kursowych przez początkujących adeptów księgowości, postanowiliśmy nawiązać do poprzedniego materiału, natomiast przedstawić go z zupełnie innej strony.

 

Różnice kursowe a VAT wykazany na fakturze

Ustawodawca określił w art. 15a ustawy o CIT sytuacje, w których powstają różnice kursowe (przepisy te nie dotyczą firm, które decydują się na stosowanie do celów podatkowych zasad ustalania różnic kursowych wynikających z ustawy o rachunkowości). Z przepisów tych wynika, że powstanie różnic kursowych należy wiązać z kategoriami przychodu należnego i kosztu poniesionego. W przypadku faktur sprzedażowych różnice kursowe powstają, gdy wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote jest wyższa lub niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, co reguluje art. 15a ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT. Analogicznie w przypadku faktur kosztowych różnice kursowe powstają, gdy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote jest wyższa lub niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o CIT, który zawiera katalog kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodu stanowi, iż co do zasady podatek naliczony nie jest uważany za koszt uzyskania przychodu jak również przychodem nie jest VAT należny. Zgodnie z powyższym, należy uznać, że powstałe różnice kursowe od kwoty VAT wskazanej na fakturze zakupu lub sprzedaży wyrażonej w walucie obcej nie będą różnicami kursowymi do celów podatkowych a jedynie bilansowych. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy kupujący nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, wówczas ma prawo zaliczyć podatek jako koszt uzyskania przychodu, a co za tym idzie – ustalić różnicę kursową od wartości brutto wydatku. Natomiast należy wspomnieć, iż VAT naliczony, który w świetle przepisów ustawy o VAT nie podlega odliczeniu, stanowić będzie jednak koszt uzyskania przychodu. Powołując się na poniższą interpretacje indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 2015 r., (sygn. akt: ILPB4/4510-1-485/154/DS), w której orzekł:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy różnice kursowe na zobowiązaniach w części kwoty VAT nie stanowią podatkowych różnic kursowych na gruncie Ustawy o CIT oraz nie powinny być uwzględniane w rachunku podatkowym, w tym w szczególności w wartości początkowej środków trwałych.(…)

(…) W ocenie Wnioskodawcy, skoro regułą jest, że VAT nie stanowi odpowiednio przychodów i kosztów w myśl Ustawy o CIT (jest neutralny), to również dotyczące go różnice kursowe na zobowiązaniach handlowych nie powinny być rozpoznawane podatkowo.”

 

W tym wypadku kosztem uzyskania przychodów będzie:

a) podatek naliczony:

• jeżeli podatnik jest zwolniony od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,

• w tej części, w której zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

 

b)         podatek należny:

• w razie importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o VAT),

• w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,

• od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości,

 

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych w części, która dotyczy VAT

Wyłączenie różnic kursowych związanych z kwotą VAT, która wyrażona jest w walucie obcej z podstawy opodatkowania nie dotyczy różnic kursowych powstałych na własnych środkach pieniężnych w walucie obcej przy zapłacie zobowiązania w części dotyczącej VAT. Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych są wyłącznie związane z posiadaniem środków pieniężnych w walucie obcej na rachunku walutowym przez pewien okres, w trakcie którego dochodzi zazwyczaj do zmiany kursów walutowych, powodujących zmianę siły nabywczej tych środków.

Potwierdzenie powyższego możemy zauważyć w interpretacji indywidualnej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 października 2014 r., (sygn. akt II FSK 2182/12), w którym organ podatkowy orzekł, iż na gruncie ustawy o CIT nie ma możliwości ustalenia różnic kursowych od tej części zobowiązania czy należności, która odpowiada wartości podatku od towarów i usług. Wyjaśnił też, że różnice kursowe, które powstały od kwot VAT są tylko kategorią ekonomiczną. Dlatego różnica kursowa powstała przy rozliczeniu całej transakcji (obliczona od kwoty brutto – stanowiącej sumę kwoty netto i kwoty VAT) nie może zostać przyporządkowana do kwoty netto (stanowiącej przychody lub koszty podatkowe) i zaliczona będzie do przychodów lub kosztów podatkowych.

 

Przykład. Przedsiębiorstwo sprzedało krajowemu kontrahentowi towary i wystawiło fakturę wyrażoną w euro. Faktura została wystawiona 21 marca 2018 r. Zapłata za fakturę nastąpiła 19 kwietnia 2018 r.

 

 

1.         Wystawienie faktury w euro (po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury tj. 20.03.2018 r. – jest to dzień poprzedzający dzień osiągnięcia przychodu):

 

a)         kwota netto: 25 000 EUR x 4,2821 PLN/EUR =107 052,50 PLN;

b)         VAT: 5 750 EUR x 4,2821 PLN/EUR = 24 622,08 PLN;

c)         brutto: 30 750 EUR x 4,2821 PLN/EUR = 131 674,58 PLN.

 

2.         WB – wpływ należności od kontrahenta w euro (po kurie średnim NBP z 18 kwietnia 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 2018 r. – poprzedzającego dzień wpływu środków):

30 750 EUR x 4,1677 PLN/EUR = 128 156,78 PLN.

 

3.         Ustalenie różnic kursowych:

a)         od całej wartości zapłaty: 30 750 EUR x (4,2821 – 4,1677) PLN/EUR = 3 517,80 PLN;

b)         od kwoty netto: 25 000 EUR x (4,2821 – 4,1677) PLN/EUR = 2 860 PLN;

c)         od VAT: 5 750 EUR x (4,2821 – 4,1677) PLN/EUR = 657,8 PLN.

 

Ewidencja księgowa:

 

1) Zaksięgowanie faktury sprzedaży

Strona MA 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730 Przychody netto ze sprzedanych towarów 107 052,50 zł

Strona WN 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1 Rozliczenie należnego VAT 24 622,08 zł

Strona WN 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 Rozrachunki z odbiorcami kwota 131 674,58 zł

 

2) Zaksięgowanie zapłaty z wyciągu bankowego

Strona WN 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący 128 156,78 zł

Strona MA 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 Rozrachunki z odbiorcami 128 156,78 zł

 

3) Zaksięgowanie różnic kursowych

Strona MA 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 Rozrachunki z odbiorcami 3 517,80 zł

Strona WN 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 Koszty finansowe 2 860 zł (koszty podatkowe od kwoty netto)

Strona WN 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 Koszty finansowe 657,80 zł (koszty niepodatkowe od kwoty VAT)

 

Możesz być także zainteresowany

 Podatek odroczony Podatek odroczony

 Różnice kursowe przy transakcjach handlowych Różnice kursowe przy transakcjach handlowych

 VAT w Europie 2018 – wizualizacja danych na mapie VAT w Europie 2018 – wizualizacja danych na mapie

Kategoria: VAT Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

  1. [ 1] Wojtas100%egzaminekA36 21.09.2018, 13:14

    Moim skromnym zdaniem ta ewidencja księgowa jest zbyt prosta jak na złożoność polskich podatków XDDD

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2024