Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

Rozrachunki publicznoprawne

Rozrachunki publicznoprawne

| Żaneta Solich

Należności i zobowiązania z tytułu podatków, opłat, ceł, akcyzy, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz innych rozrachunków, w zakresie których obowiązują przepisy prawa podatkowego określamy mianem rozrachunków publiczno-prawnych.

 

Do księgowania rozrachunków z tytułu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (deklaracje PIT, CIT),
 • zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników (lista płac),
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • odsetek za nieterminową wpłatę zobowiązań wynikających z Ordynacji podatkowej,
 • nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 • opłat skarbowych,
 • podatek od zysków kapitałowych.

 

za wyjątkiem rozrachunków z tytułu podatku VAT (osobne konto) służy konto 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 „Rozrachunki publicznoprawne z urzędem skarbowym”.

 

Z kolei do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu:

 • składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • zasiłków i innych składek płaconych w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • składek na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń socjalnych,
 • odsetek za nieterminową wpłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

stosujemy konto 220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 „ Rozrachunki publicznoprawne z ZUS”.

 

Natomiast konta 225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” używamy do księgowania rozrachunków z tytułu:

 • podatku akcyzowego,
 • cła i innych obciążeń granicznych,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportu,
 • innych podatków i opłat lokalnych (np. opłata klimatyczna).

 

Przykład:

Konto WN

Kwota WN

Operacja gospodarcza

Kwota MA

Konto MA

404Konto 404 - Wynagrodzenia (Kosztowe) 404 Wynagrodzenia

31 000 zł

LP - wypłata wynagrodzeń pracowników bezpośrednio produkcyjnych za lipiec 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 2015

31 000 zł

230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

4 250 zł

LP - potrącenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne

4 250 zł

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

2 407 zł

LP - potrącenie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne

2 407 zł

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

230Konto 230 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Aktywno-pasywne) 230 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

2 080 zł

LP - potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

2 080 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

405Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (Kosztowe) 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6 038 zł

PK - zarachowanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP oraz składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę

6 038 zł

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

1 500 zł

WB - wypłata zasiłku płatnego ze środków ZUS

1 500 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 Koszty finansowe

300 zł

Nota odsetkowa za nieterminową wpłatę zobowiązań wobec ZUS

300 zł

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

220-1Konto 220-1 - Rozrachunki z ZUS (Aktywno-pasywne) 220-1 Rozrachunki publiczno prawne ZUS

11 495 zł

WB - przelew do ZUS różnicy pomiędzy naliczonymi składkami a wypłaconymi zasiłkami wraz z odsetkami

11 495 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870 Podatek dochodowy

8 000 zł

PK - na podstawie deklaracji CIT zarachowano podatek od osób prawnych

8 000 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne z US

10 080 zł

WB - przelew do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

10 080 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

500 zł

WB - zwrot nadpłaty podatku od osób prawnych

500 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

409Konto 409 - Pozostałe koszty (Kosztowe) 409 Pozostałe koszty

1 300 zł

PK - zarachowanie podatku od czynności cywilnoprawnej, tj zakupu samochodu do działu handlowego

1 300 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

528Konto 528 - Koszty handlowe (Kosztowe) 528 Koszty działalności handlowej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751 Koszty finansowe

80 zł

Nota odsetkowa za nieterminową wpłatę zobowiązań wobec US

80 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

409Konto 409 - Pozostałe koszty (Kosztowe) 409 Pozostałe koszty

30 zł

Zamówiono urzędowe blankiety weksli zawierające opłatę skarbową

30 zł

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne US

528Konto 528 - Koszty handlowe (Kosztowe) 528 Koszty zarządu

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2 Rozrachunki publiczno prawne z US

30 zł

KW - zapłata za otrzymane blankiety weksli

30 zł

100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 Kasa

403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty

600 zł

PK - otrzymano nakaz płatniczy podatku od hali produkcyjnej (środka transportu)

600 zł

225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 Inne rozrachunki publiczno prawne

500Konto 500 - Koszty działalności podstawowej (Kosztowe) 500 Koszty działalności podstawowej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 Inne rozrachunki publiczno prawne

200 zł

WB - zapłata raty podatku od nieruchomości (środka transportu)

200 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

403Konto 403 - Podatki i opłaty (Kosztowe) 403 Podatki i opłaty

350 zł

Podatek akcyzowy od zakupionego za granicą samochodu do działu handlowego

350 zł

225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 Inne rozrachunki publiczno prawne

528Konto 528 - Koszty handlowe (Kosztowe) 528 Koszty działalności handlowej

490Konto 490 - Rozliczenie kosztów (Kosztowe) 490 Rozliczenie kosztów

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

10 000 zł

FV importowa za zakup materiałów

10 000 zł

201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201 Rozrachunki z odbiorcami

301Konto 301 - Rozliczenie zakupów materiałów (Aktywno-pasywne) 301 Rozliczenie zakupu materiałów

240 zł

Dokument celny SAD - zapłata cła

1 065 zł

225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 Inne rozrachunki publiczno prawne

221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1 podatek VAT naliczony

825 zł

Dokument celny SAD - zapłata podatku VAT

225Konto 225 - Inne rozrachunki publicznoprawne (Aktywno-pasywne) 225 Inne rozrachunki publiczno prawne

1 065 zł

WB - zapłata podatku VAT i cła do urzędu celnego

1 065 zł

130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 Rachunek bieżący

Możesz być także zainteresowany

 Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym

 Odpisy aktualizujące należności Odpisy aktualizujące należności

 Kompensata wzajemnych zobowiązań Kompensata wzajemnych zobowiązań

Kategoria: Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2024