Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

Szybki zwrot VAT - w ciągu 15 dni

Szybki zwrot VAT - w ciągu 15 dni

| Marzena Walkiewicz

Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzony zostanie nowy 15-dniowy termin zwrotu VAT. Zmiana ta, wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu, jest potocznie nazywana szybkim zwrotem VAT. Polski Ład przygotowany przez rząd zawiera rozwiązania, które mają na celu zachęcenie podatników do korzystania z obrotu bezgotówkowego. Nowe regulacje będą wspierać korzystanie z terminali płatniczych, zapewnią ulgę na terminal oraz 15-dniowy zwrot VAT. Najbardziej atrakcyjną ze zmian jest niewątpliwie 15 dniowy zwrot VAT, gdyż takie rozwiązanie pozwoli na znaczną poprawę płynności finansowej danego przedsiębiorstwa. Aby jednak skorzystać z preferencyjnych warunków dotyczących zwrotu VAT w ciągu 15 dni – należy spełnić niezbędne do tego warunki. Przepis dotyczący 15 dniowego zwrotu VAT został uregulowany w art. 87 ust. 6e ustawy o VAT.

Zwrot podatku VAT – ustawowe terminy

Ustawodawca do tej pory przewidywał trzy różne terminy dokonania zwrotu wykazanej w pliku JPK_V7 nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym:

Termin podstawowy – 60 dni od dnia złożenia pliku JPK_V7. Przy określaniu tego terminu zwrotu nie ma znaczenia ani rodzaj dokonywanych zakupów (towary handlowe czy środki trwałe), ani też stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju (transakcja nie jest opodatkowana w Polsce). W przypadku wątpliwości co do zasadności zwrotu, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, przy podstawowym okresie zwrotu 60 dni organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu. Przedłuża go zawsze w formie postanowienia.

Termin przedłużony – 180 dni od dnia złożenia JPK_V7. Jeśli podatnik za dany okres rozliczeniowy nie wykaże żadnej sprzedaży (nawet nieopodatkowanej), a jedynie zakupy (czyli nie wystąpi podatek należny, a jedynie naliczony), to urząd skarbowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku VAT do 180 dni.

Termin skrócony – 25 dni od dnia złożenia JPK_V7. Podatnik ma prawo do starania się o zwrot na własny rachunek bankowy w tym terminie, pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Termin ten obowiązuje również dla zwrotu podatku VAT na rachunek VAT (w tym przypadku wskazanych w wyżej wymienionym artykule warunków nie ma podatnik obowiązku spełnić).

Jak wynika z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, aby skrócenie terminu zwrotu do 25 dni było możliwe, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

1) Kwoty podatku naliczonego, wykazane w JPK_V7, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

- faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

- faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

- dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

- importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w pliku JPK_V7 została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

3) Podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

4) Podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

- był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

- składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Do powyższych trzech terminów, wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu – od stycznia 2022 roku możliwy jest również tzn. szybki zwrot VAT w ciągu 15 dni, który liczony jest od:

 • terminu do złożenia deklaracji, jeżeli jest ona lub jej korekta złożona przed lub w tym terminie, albo przed,
 • terminu złożenia korekty deklaracji wykazującej zwrot różnicy podatku złożonej po terminie złożenia deklaracji.

Zwrot VAT w 15 dni

Podatnik bezgotówkowy zgodnie z założeniami Polskiego ładu będzie mógł po spełnieniu określonym warunków otrzymać nadwyżkę podatku naliczonego w ciągu 15 dni, licząc od terminu przewidzianego na złożenie deklaracji.

Podstawowym wymogiem, którego spełnienie pozwoli na uzyskanie przyśpieszonego zwrotu VAT, będzie udowodnienie, że w okresie ostatnich trzech miesięcy:

 • co najmniej 80% sprzedaży zostało zaewidencjonowane przy pomocy kas rejestrujących, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK) – kasy online i wirtualne;
 • co najmniej 80% (do końca 2023 roku – nie mniej niż 65%) sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opłacone z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu.

Ponadto, aby otrzymać przyśpieszony zwrot VAT, należy spełnić warunki dodatkowe:

 • przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas sprzedaży, wraz z podatkiem, nie będzie mogła być niższa niż 50.000 zł za każdy okres rozliczeniowy;
 • kwota zwrotu VAT nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas w danym okresie rozliczeniowym;
 • kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w bieżącej deklaracji, nie będzie mogła przekraczać 3.000 zł;
 • podatnik, przez poprzednie 12 miesięcy, będzie musiał być zarejestrowany jako czynny płatnik VAT, składać deklaracje oraz prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących umożliwiających połączenie i przesyłanie danych do CRK;
 • podatnik przez 3 miesiące poprzedzające ubieganie się o przyspieszony zwrot VAT będzie musiał posiadać rachunek ujawniony na tzw. „białej liście”.

Warto również przypomnieć definicję tzn. podatnika bezgotówkowego, który będzie mógł skorzystać z szybkiego zwrotu VAT. Podatnikiem Bezgotówkowym zgodnie z założeniami projektu, będą mogli zostać przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki:

 • 80% klientów mają stanowić konsumenci,
 • co najmniej 25% obrotu ma to być sprzedaż detaliczna,
 • co najmniej 65% sprzedaży musi odbywać się bezgotówkowo.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, status podatnika bezgotówkowego samodzielnie zweryfikuje KAS zestawiając informacje z kas online z plikami JPK_V7.

Kwestia, która może budzić niepokój wśród podatników to kwestia doręczenia postanowienia przedłużającego omawiany termin zwrotu albo decyzji odmawiającej jego udzielenia, która została uregulowana w art. 87 ust. 6j ustawy o VAT. W myśl przepisu ustawy - jeżeli upłyną 4 dni od awizowania przesyłki na poczcie lub w urzędzie gminy lub miasta, a nawet zamieszczenia informacji przez organ na epuap, to następuje tzn. fikcja doręczenia takiego rozstrzygnięcia. Należy zaznaczyć, że nic nie uzasadnia takiej regulacji. Niejednokrotnie występują sytuację, w których urząd skarbowy wysyła rozstrzygnięcia w okolicach świąt i ustawowe 4 dni na odbiór mogą okazać się w wielu przypadkach czasem niewystarczającym.

Szybki zwrot VAT przysługiwać będzie w głównej mierze branży detalicznej i to raczej większym podmiotom, które od co najmniej roku przed wykazaniem zwrotu już działają. W dalszym ciągu wielu podatników nie używa jeszcze, lub używa w znikomym stopniu kas on-line. Zatem jak się okazuje, z nowego i bardzo atrakcyjnie przedstawionego przepisu de facto nie skorzysta wielu podatników poprzez rozbudowane warunki oraz budzącą niepokój regulację w zakresie fikcji doręczenia rozstrzygnięcia. Zatem warto raz jeszcze przeanalizować niezbędne do spełnienia warunki, aby otrzymać zwrot VAT w ciągu 25 dni, gdyż na ten moment wydaje się on bardziej realnym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż nowo wprowadzone przepisy.

 

 
Możesz być także zainteresowany

 W jaki sposób legalnie zatrudnić osobę z Ukrainy? W jaki sposób legalnie zatrudnić osobę z Ukrainy?

 Podatkowa Grupa Kapitałowa - jakie niesie korzyści? Podatkowa Grupa Kapitałowa - jakie niesie korzyści?

 Kontrola wewnętrzna jako element usprawniający rachunkowość Kontrola wewnętrzna jako element usprawniający rachunkowość

Kategoria: VAT Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze do tego artykułu (1)

 1. [ 1] Michał 22.03.2022, 10:29

  Warto też pamiętać że częste faktury pro-forma nie dają prawa do odliczania VATu (czasami można się zdziwić). Jak ktoś szuka info o tym niech poczyta: https://www.odpowiedziprawne.pl/-faktura-pro-forma-a-prawo-do-odliczenia-podatku-vat#toc-1 Lepiej wiedzieć wcześniej i rozsądnie planować wydatki/przychody.

Dodaj komentarz


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2024