Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

Weksle - ujęcie i prezentacja

Weksle - ujęcie i prezentacja

| Marzena Walkiewicz

Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty określonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, określonej osobie w ustalonym miejscu i terminie przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną. Jest on źródłem kredytu, który może być wykorzystany nie tylko jako zapłata w transakcjach z dostawcami, ale również złożony w banku do dyskonta, które jest sprzedażą weksla przed terminem jego wymagalności. Podstawą prawną stosowania weksli w obrocie gospodarczym jest ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe. Zgodnie z ww. ustawą jest to dokument, który musi spełnić warunki zawarte w art. 101 prawa wekslowego, aby mógł być określony jako weksel:

  1. nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
  2. przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
  3. oznaczenie terminu płatności;
  4. oznaczenie miejsca płatności;
  5. nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
  6. oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
  7. podpis wystawcy wekslu.

Weksle generalnie pełnią funkcję gwarancyjną i zabezpieczają wykonania zobowiązań wystawcy weksla. Istnieje możliwość, że nie zawsze suma wekslowa jest obu stronom znana w chwili wystawienia weksla. Dzieje się tak w przypadku, gdy strony zawierają umowę ogólną na mocy, której w przyszłości zawierane będą pojedyncze umowy sprzedaży danych towarów. Z racji tego, najczęściej spotykanym wekslem w obrocie gospodarczym jest weksel in blanco, w którym zobowiązanie wekslowe wywołujące skutki prawne powstaje dopiero w chwili wypełnienia weksla.

 

Ujęcie weksli w księgach rachunkowych

Co do zasady sposób ewidencji weksli w księgach rachunkowych zależy od rodzaju weksla, czy są to weksle własne, które zostały wystawione przez jednostkę, czy weksle obce otrzymane od kontrahentów w celu zabezpieczenia należności. Wcześniej już wspominane weksle in blanco ewidencjonowane są w księgach rachunkowych wyłącznie pozabilansowo. Zapisy w ewidencji bilansowej pojawią się dopiero z chwilą prawidłowego wypełnienia weksla in blanco. Ewidencja weksla in blanco od strony wystawcy widnieje jako zobowiązanie warunkowe na kontach zespołu „ 291Konto 291 - Zobowiązania warunkowe (Pasywne) 291”, natomiast od strony otrzymującego weksel będzie to należność warunkowa na kontach zespołu „ 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240”. Po stronie MA ujmowana jest wartość weksli obcych przekazanych kontrahentom lub do dyskonta do banku. Po stronie WN ujmowane jest wygaśnięcie zobowiązania warunkowego z chwilą wykupu weksla przez dłużnika lub jego zwrotu.

 

Weksle obce

Są to weksle, które otrzymujemy od kontrahenta w celu zabezpieczenia przyszłych należności z tytułu świadczonych usług bądź sprzedaży towarów lub materiałów. Tego typu weksle zaliczane są do krótkoterminowych aktywów finansowych i ewidencjonowane są na koncie zespołu „1”

 

Przyjęcie weksla obcego do ewidencji księgowej:

Wykupienie weksla obcego przez wystawcę:

 

Weksle własne

To weksle, które jednostka wystawia we własnym imieniu w celu zabezpieczenia powstałego z tytułu nabycia usług czy też zakupu towarów zobowiązania wobec dostawcy. Weksle własne zaliczane są do zobowiązań finansowych, ewidencjonowane w księgach rachunkowych na kontach rozrachunkowych zespołu „2”.

 

Wystawienie weksla własnego:

Wykupienie weksla własnego:

 

Należy pamiętać, iż weksle zazwyczaj wystawiane są z wcześniej umówionym dyskontem, które należy ująć jako koszt finansowy w przypadku weksli własnych bądź przychód finansowy w przypadku  ewidencji weksli obcych.

Przykład.Przedsiębiorstwo ABC sp. z o.o. nabyło usługę  w cenie 10.000,00 zł. Dostawca zażądał od przedsiębiorstwa XYZ wystawienia weksla na kwotę 14.000,00 zł. Przedsiębiorstwo zgodziło się na umówione warunki i wystawiło weksel własny dla dostawcy. Dla uproszczenia przykładu pominięta została kwestia podatku VAT.

Ewidencja księgowa od strony nabywcy

1)  Otrzymanie faktury dokumentującej nabycie usługi:

2)  Wystawienie weksla własnego:

3)  Wykupienie weksla własnego:

 

Ewidencja księgowa od strony odbiorcy

1) Wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż:

2)  Otrzymanie weksla obcego od odbiorcy:

3)  Wykupienie weksla obcego przez wystawcę:

 

Prezentacja weksli w sprawozdaniu finansowym

Należy pamiętać, iż w ewidencji należy uwzględnić podział na weksle płatne do 3 miesięcy i weksle płatne powyżej 3 miesięcy od daty wystawienia. Zatem jeżeli weksle obce są płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia, wówczas zaliczone zostaną do aktywów obrotowych w pozycji B.III.1 lit. c (inne środki pieniężne). Zaś weksle obce płatne po upływie 3 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od daty ich wystawienia zaliczone zostaną do innych inwestycji krótkoterminowych aktywów obrotowych w pozycji B.III.1 lit c (inne aktywa pieniężne). Podziału weksli dokonuje się na dzień bilansowy.

Weksle własne ewidencjonowane są jako pasywa jednostki, w podziale na krótkoterminowe wymagalne do 3 miesięcy od daty wystawienia jako zobowiązania krótkoterminowe w pozycji B.III.3 lit f (zobowiązania wekslowe) oraz długoterminowe, które są wymagalne po upływie 3 miesięcy od daty wystawienia jako zobowiązania długoterminowe w pozycji B.II.3 lit d (zobowiązania wekslowe).

W przypadku weksli in blanco, które w księgach rachunkowych wykazujemy jedynie pozabilansowo, to informację o nich ujawnia się w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. Obowiązek wykazania zobowiązań warunkowych wynika z załącznika nr 1 o ustawy o rachunkowości, który określa, iż w dodatkowych informacjach i objaśnieniach należy ująć wzmiankę o zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancjach i poręczeniach, także wekslowych.

Możesz być także zainteresowany

 Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu

 Likwidacja Sp. z o.o. - obowiązki sprawozdawcze Likwidacja Sp. z o.o. - obowiązki sprawozdawcze

 VAT w Europie – wizualizacja danych na mapie VAT w Europie – wizualizacja danych na mapie

Kategoria: Praktyczne przykłady Weksle Rozrachunki

Artykuły z kategorii Rozrachunki

Pytania i komentarze


Twój komentarz będzie pierwszy


Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2020