Konto 130 - Rachunek bieżący

Rodzaj konta: Aktywne
Typ konta: Bilansowe

Konto Rachunek bieżący wykorzystywane jest do księgowania środków pieniężnych krajowych i zagranicznych w bankach.

Przykłady księgowań na koncie 130


Operacja gospodarcza Zapis na kontach
(Wn/Ma)
Szczegóły
PK PKPK = Polecenie księgowania - Udzielenie pożyczki spółce na okres 2 lat. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - przelew kwoty odpisanej na ZFŚS. / 130
WB spłata zobowiązań publiczonoprawnych z rachunku bankowego / 130
Spłata raty kredytu bankowego / 130

Obligacje w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach
(Wn/Ma)
Szczegóły
PK PKPK = Polecenie księgowania - Otrzymanie 2-letnich obligacji zamówionych na rynku pierwotnym (przewidywany okres posiadania kilka miesięcy). /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Otrzymanie 3-letnich obligacji (przewidywany okres ich posiadania - 3 lata). /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wyksięgowanie rozchodu sprzedanych na rynku wtórnym obligacji (wartość według cen zakupu). /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Sprzedaż 2-letnich obligacji na GPW. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy odsetek od obligacji. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku pierwotnym - dokonanie zdeklarowanej wpłaty. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata za zamówione 2-letnie obligacje. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy -Zakupienie 3-letnich obligacji na rynku wtórnym (termin wykupu obligacji za cztery miesiące). / 130

Materiały w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupione materiały. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za transport materiałów. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Przychód bezgotówkowy za sprzedane materiały. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż materiałów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy. 130 / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zakup materiałów zaplata w pozniejszym terminie. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Zakupienie materiałów za środki z rachunku bieżącego , / 130
FV FVFV = Faktura VAT - Zakupiono materiały za środki z kasy. , /
FVK FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane materiały. , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Marża należna przy zakupie materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących zużycia materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących zużycia materiałów. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - w związku z reklamacją skierowaną do sądu wyksięgowano zobowiązanie /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wartość sprzedanych materiałów brutto wraz z opakowaniem. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zrealizowanie marży na sprzedaży materiałów. /
PZ PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie do magazynu materiałów pochodzących z rozbiórki. /
PZ PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie do magazynu materiałów zafakturowanych w poprzednim miesiącu. /
PZ PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - zwrot materiałów od klienta do magazynu. /
RK RKRK = Raport kasowy - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane materiały. /
RK RKRK = Raport kasowy - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane materiały. /
RK RKRK = Raport kasowy - Zapłata faktury za wykonaną usługę transportową zakupionych materiałów. , / ,
RK RKRK = Raport kasowy - Zapłata faktury za zakupione materiały biurowe. /
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale administracyjnym. , / ,
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale pomocniczym. , / ,
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale utrzymania ruchu. , / ,
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydano do zużycia w produkcji materiał podstawowy. , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane materiały. 130 /
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - przekazano formie darowizny materiały. /
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie materiałów do sprzedaży. /
ZW ZWZW = Dowód zwrotu do magazynu - Zwrócenie do magazynu niewykorzystanych materiałów. , / ,

Kredyty w ewidencji księgowej

RK RKRK = Raport kasowy - Spłata raty kredytu długoterminowego środkami z kasy. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Odsetki naliczone od wykorzystanego kredytu bankowego. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Prowizja za udzielenie kredytu bankowego. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata raty długoterminowego kredytu z rachunku bankowego. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata raty kredytu krótkoterminowego środkami z rachunku bankowego. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy kredytu krótkoterminowego. 130 /

Operacje kasowe i na rachunku bankowym w ewidencji księgowej

PK PKPK = Polecenie księgowania - Dodatnia różnica kursowa walut obcych na dany dzień bilansowy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - przeskięgowanie utargu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Ujemna różnica kursowa walut obcych na dany dzień bilansowy. /
Podjęto gotówke z rachunku bankowego do kasy (nie otrzymano wyciągu bankowego) /
RK RKRK = Raport kasowy - Wpłata gotówki z kasy na rachunek bieżący. 130 /
RK RKRK = Raport kasowy - Wpłata udziału do kasy przez nowego udziałowca. /
RK RKRK = Raport kasowy - Wpłata utargu na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty. /
RK RKRK = Raport kasowy - Wpływ do kasy należności od odbiorcy. /
RK RKRK = Raport kasowy - Zapłacono gotówką za druk ulotek reklamowych. , / ,
RK RKRK = Raport kasowy - Zapłacono podatek od środków transportu gotówką z kasy. /
RK RKRK = Raport kasowy - Zapłata za znaczek skarbowy. , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy - kapitalizacja odsetek od lokaty. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Otrzymano dywidendę z posiadanych akcji. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Przelew gotówki z rachunku bankowego do kasy. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - spłata zobowiazań wobec ZUS ze środków na rachunku bieżącym. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Ubezpieczyciel przyznał odszkodowanie za poniesione straty losowe. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wniesienie kapitałów, wkładów. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłacono podatek dochodowy do urzędu skarbowego. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłacono udział do obcej spółki z o.o. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata nadwyżki kasowej na rachunek bankowy. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bieżący. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy należności od odbiorcy. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ odsetek od środków lokowanych na rachunku bankowym. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ utargu za pośrednictwem poczty na rachunek bankowy. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wycofanie za spółki z o.o. udziału wycenionego według cen jego nabycia. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wypłacono pracownikom odszkodowanie z tytułu wypadku w pracy (z rachunku bieżącego). / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłacono odsetki za zwłokę środkami z rachunku bankowego. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłacono przelewem zaliczkę na podatkek dochodowy od osób fizycznych. / 130

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - otrzymano fakturę płatną przelewem za usługi telekomunikacyjne. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za remont magazynu. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za zakupione komputery. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa towaru. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Wystawienie faktury VAT za sprzedaną usługę. / ,
FV zaliczkowa - zaksięgowanie zaliczki /
FVK FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Korekta faktury VAT sprzedaży z powodu zwrotu materiałów przez klienta. , /
Nota NotaNota = Nota księgowa, nota odsetkowa - naliczenie odbiory kary za nieterminową spłatę należności. /
Nota NotaNota = Nota księgowa, nota odsetkowa - Zapłata kary umownej za nieterminową realizację dostawy. / 130
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie roszczenia w przypadku nie uznania reklamacji w przypadku gdy faktura VAT wystawiona odbiorcy nie została zapłacona (w. brutto) oraz utworzenie rezerwy. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Dodatnie różnice kursowe z tytułu zobowiązania wobec dostawcy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Korekta odpisu aktualizującego należności - odsetki. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Korekta odpisu aktualizującego należności - wartość główna. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należności - odsetki. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należności - wartość główna. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpisanie nieściągalnych należności. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Ujemne różnice kursowe z tytułu należności od odbiorcy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Umorzenie przedawnionego zobowiązania. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na korzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na niekorzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zlikwidowano odpis aktualizujący należności z powodu uznania jej za nieściągalną. /
SAD - dokument celny dotyczacy zakupu materiałów. , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata zobowiązań wobec dostawców środkami z rachunku bankowego. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - zapłaca cła i VAT do urzędu celnego. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - zapłata cła i VAT do urzędu celnego. / 130

Wyroby gotowe w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz odbiorców. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych na rzecz pracowników. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż wyrobów gotowych - wpłata należności od odbiorcy na rachunek bankowy. 130 / ,
FVK FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Dokonanie korekty zmniejszającej przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych. , /
FVK FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Dokonanie korekty zwiększającej przychody ze sprzedaży produktów na rzecz odbiorców. / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Dokonanie korekty zwiększającej przychody ze sprzedaży produktów na rzecz pracowników. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Obniżenie cen ewidencyjnych wyrobów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów - cena ewidencyjna wyrobów jest niższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów - cena ewidencyjna wyrobów jest wyższa od rzeczywistego kosztu wytworzenia. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Przeniesienie debetowych odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Przeniesienie kredytowych odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów gotowych po stałych cenach ewidencyjnych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych księgowanych według kosztów rzeczywistych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych półfabrykatów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wzrost cen ewidencyjnych wyrobów. /
Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu. /
PW PWPW = Dowód przyjęcia wyrobów lub półfabrykatów - Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych w cenie ewidencyjnej. /
PW PWPW = Dowód przyjęcia wyrobów lub półfabrykatów - Przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych w cenie rzeczywistego kosztu wytworzenia. /
PW PWPW = Dowód przyjęcia wyrobów lub półfabrykatów - Przyjęto z produkcji półfabrykaty. /
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - wydanie półfabrykatów z magazynu do produkcji. /
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie wyrobów gotowych na budowę środka trwałego. /
WZ- Wydanie sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu. /
ZW ZWZW = Dowód zwrotu do magazynu - Zwrot do magazynu przez odbiorcę wyrobów gotowych z reklamacją. /

Towary w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupione towary, dostawa w terminie późniejszym. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Przychód ze sprzedanych towarów. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż towarów - zapłata należności od odbiorcy w późniejszym terminie. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Wartość sprzedanych towarów brutto wraz z opakowaniem. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Wystawiono fakturę sprzedaży towarów. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zakupienie towarów - zapłata w późniejszym terminie. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Zakupienie towarów za środki z rachunku bankowego. , / 130
FVK FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane towary. , /
FVK FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Zwrot wadliwych towarów, faktura VAT nie była wcześniej opłacona. , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów przypadających na wydane towary. WZ (wydanie towarów) księgowana wcześniej. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot towarów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość towarów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - przyjęcie towarów na które podmiot składa reklamację. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie miesięczne zarezerwowanej marży od towarów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży towarów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży towarów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarówz tytułu marży w detalu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie zapasów obcych, tj. towarów które były reklamowane przez dostawcę. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zrealizowanie marży na sprzedaży towarów. /
PZ PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - przyjęcie towarów na szczeblu detalicznym. /
PZ PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie towarów do magazynu. /
RK RKRK = Raport kasowy - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane towary. /
RK RKRK = Raport kasowy - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane towary. /
VAT należny od posiadanych towarów /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Sprzedaż towarów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane towary. 130 /
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie towarów do sprzedaży. /
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie towaru klientowi. /

Środki trwałe w ewidencji ksiegowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony środek trwały (podatek nie podlega odliczeniu). /
FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony środek trwały. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Poniesienie kosztu bezpośredniego ulepszenia środka trwałego wpływającego na wzrost wartości użytkowej środka trwałego. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż środka trwałego. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Wystawienie faktury za sprzedany środek trwały. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zaksięgowanie przychodów ze sprzedaży środka trwałego. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zakup środta trwałego powyżej 3.500 sprzetu sportowego przez bibliotekę na fakturę przelewową. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Zakupienie samochodu za środki z przyznanego kredytu bankowego. , / 130
LT LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Likwidacja środka trwałego , /
LT LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Przyjęto środek trwały do likwidacji (ewidencja pozabilansowa). /
OT OT OT - Dowód przyjęcia środka trwałego - Przyjęto zakupiony środek trwały do użytkowania. /
OT OT OT - Dowód przyjęcia środka trwałego - Udziałowiec wyposażył firmę w samochód - aport wniesiony do firmy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Aktualizacja wartości środka trwałego. / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Miesięczny odpis umorzeniowy środków trwałych. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - odpis amortyzacyjny środka trwałego, biurowiec. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis umorzeniowy środka trwałego, maszyna produkcyjna. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozchód sprzedanego wcześniej środka trwałego. , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - udziałowiec wnosi środek trwały jako aport. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Ujawnienie środka trwałego /
PK PKPK = Polecenie księgowania - utrata wartości środka trwałego. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego w likwidacji. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie różnicy między wartością początkową środka trwałego a jego umorzeniem. /
PT PT PT - Protokół zdawczo - odbiorczy środka trwałego - Przekazanie środka trwałego jako darowizny. /
PT PT PT - Protokół zdawczo - odbiorczy środka trwałego - Wniesienie aportu do innej spółki w postaci środka trwałego. , /

Należności sporne w ewidencji księgowej

PK PKPK = Polecenie księgowania - Należności od odbiorcy na drodze postępowania sądowego. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należność - zapłata należności, odsetek, kosztów postępowania sądowego. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należność i koszty postępowania sądowego. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wyrok sądowy na korzyść firmy - zwrot należności, odsetek za zwłokę, kosztów postępowania sądowego. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata na rachunek bankowy należności na podstawie wyroku sądowego. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata przelewem bankowym kosztów postępowania sądowego. / 130

Leasing operacyjny w ewidencji księgowej

PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingobiorca - przyjęcie środka trwałego do użytkowania (ewidencja pozabilansowa) . /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - przekazanie środka trwałego leasingobiorcy (ewidencja pozabilansowa). /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - przyjęcie środka trwałego po wygaśnięciu umowy (ewidencja pozabilansowa). /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Leasingobiorca - dokonanie przelewem bankowym płatności wynikających z umowy leasingowej. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Leasingodawca - dokonanie przelewem płatności wynikających z umowy leasingowej. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata raty leasingowej przelewam na konto leasingodawcy. / 130
Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym. / 130

Podatek VAT w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Podatek VAT należny z faktur sprzedaży. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Podatek VAT naliczony z faktur zakupu. , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Korekta VAT od zakupionych środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. rozliczana przez 5 lat. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Należny podatek VAT od przekazanej darowizny. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odsetki za zwłokę należnego podatku VAT. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT należnego od faktur sprzedaży. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT naliczonego od faktur zakupu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Przekazanie podatku VAT urzędowi skarbowemu. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy nadpłaty podatku VAT. 130 /

Weksle w ewidencji księgowej

PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis wartości weksli obcych przedawnionych lub nieściągalnych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zwrot przez dostawcę weksli obcych w cenie nominalnej. /
RK RKRK = Raport kasowy - Zakup blankietów wekslowych. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Przekazanie weksla obcego do dyskonta w banku (zdyskontowanie). 130 , /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę po terminie wykupu (suma wekslowa + odsetki). 130 , /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę w terminie wykupu (suma wekslowa). 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wykupienie weksla własnego w terminie wykupu. / 130
Weksel - Otrzymanie weksla od odbiorcy na pokrycie należności. , / ,
Weksel - przekazanie weksla obcego płatnego w terminie innemu kontrahentowi (indosowanie). , /

Czeki w ewidencji księgowej

Czek - Otrzymanie czeku na okaziciela jako pokrycie należności za sprzedane wyroby. /
Czek - Zapłacono czekiem rozrachunkowym za zakupione materiały. /
RK RKRK = Raport kasowy - Zrealizowanie obcego czeku gotówkowego. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Potrącenie przez bank prowizji za wydanie książeczki czekowej. , / 130 ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zrealizowanie obcego czeku rozrachunkowego. 130 /

Środki trwałe w budowie w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupioną działkę. , /
LT LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Przerwanie budowy środka trwałego. /
LT LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Sprzedaż lub likwidacja środka trwałego w budowie. /
OT OT OT - Dowód przyjęcia środka trwałego - Zakończono budowę i przyjęto środek trwały do użytkowania. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wzrost wartości początkowej środka trwałego po zakończeniu budowy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie kosztów usług, robót dotyczących środka trwałego w budowie. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - otrzymano dotację na budowę drogi gminnej. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata odsetek, prowizji od kredytów bankowych za czas budowy środków trwałych. / 130

Akcje w ewidencji księgowej

PK PKPK = Polecenie księgowania - Koszty poniesione w trakcie operacji giełdowych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe, np. spadek wartości akcji, które były wcześniej aktualizowane "in plus". /
PK PKPK = Polecenie księgowania - odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe, np. wzrost wartości akcji. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe, np. utrata wartości akcji. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - odpis aktualizujący krótkoterminowe aktywa finansowe, np. wzrost wartości akcji. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - pobranie podatku od wypłacanej przez spółkę dywidendy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Przyjęcie akcji w celu zapewnienia wierzytelności firmy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wyksięgowanie rozchodu sprzedanych na rynku wtórnym akcji (wartość w cenie zakupu). /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zakupienie akcji na rynku pierwotnym. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Otrzymanie dywidendy z tytułu posiadanych akcji. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Potrącenie przez bank prowizji za obsługę rachunku związanego z emisją akcji. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Sprzedaż akcji na rynku wtórnym. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Sprzedaż akcji obcych na giełdzie. 130 , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy środków ze sprzedanych akcji. 130 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wypłacenie przelewem dywidendy akcjonariuszom. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zakupienie akcji na rynku wtórnym GPW PWPW = Dowód przyjęcia wyrobów lub półfabrykatów - wartość według cen rynkowych. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata przelewem bankowym za zamówione akcje u emitenta. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zwrot kwoty z tytułu zakupu akcji - redukcja sprzedaży. 130 /

Wartości niematerialne i prawne w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony program komputerowy zapłacona gotówką. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za sprzedaż licencji (WNIP). / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupione wartości niematerialnych i prawnych. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Zapłata przelewem bankowym opłat ponoszonych w trakcie użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. , / 130
PK PKPK = Polecenie księgowania - Nadwyżka wartości niematerialnych i prawnych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Przyjęcie, rozliczenie nabytych wcześniej wartości niematerialnych i prawnych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozchód sprzedanej wcześniej licencji (WNIP). , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wniesienie do spółki wartości niematerialnych i prawnych aportem. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wyksięgowanie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłacono przelewem bankowym opłat y związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych. / 130

Leasing finansowy w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Leasingobiorca - wartość środka trwałego przyjętego w leasing finansowy. , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingobiorca - amortyzacja środka trwałego przyjętego w leasing. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingobiorca - koszty odsetek z dalszych okresów sprawozdawczych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingobiorca - koszty odsetek. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - przychody z odsetek z następnych okresów sprawozdawczych . /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - przychody z odsetek. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - VAT należny od wartości podanej w umowie. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - wartość środka trwałego przekazanego w leasing. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Leasingobiorca - zapłata podatku VAT od wartości podanej w umowie. / 130
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Leasingodawca - wpływ na rachunek bankowy raty za przekazany w leasing środek trwały. 130 /

Koszty w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupioną odzież roboczą dla pracowników. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w biurze zarządu. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w wydziale produkcyjnym. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia usług. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Księgowanie Kosztu usług(bez zespołu 4 /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie kosztów działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej w okresie sprawozdawczym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - składki zus pracodawcy obciążające koszty działalności wytwórczej. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - składki zus pracodawcy obciążające koszty ogólnego zarządu. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - spisanie nieściągalnych należności. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności podstawowej. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności zarządu. /
R-k R-kR-k = Rachunek - Otrzymano rachunek kosztów podróży służbowej przedstawiony do rozliczenia przez pracownika działu handlowego. , / ,
RK RKRK = Raport kasowy - Opłacenie lokalu sklepowego gotówką z kasy. , / ,
RK RKRK = Raport kasowy - Opłacono gotówką ogłoszenie prasowe dotyczące naboru nowych pracowników. , / ,
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów z magazynu do produkcji. , / ,
Rw - Wydano z magazynu torby foliowe do pakowania towarów. , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy -Zapłacenie kosztów prac badawczych wykonanych przez inną jednostkę. / 130
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydano materiały z magazynu na cele reklamowe. , / ,

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

FV FVFV = Faktura VAT - Fakutra VAT za energię elektryczną, na którą wcześniej tworzono rezerwę. , / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Fakutra VAT za remont maszyny produkcyjnej na który wcześniej tworzono rezerwę. , / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz + miesięczna rata rozliczona w czasie. , / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz. , / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za transport materiałów. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - miesięczna rata opłaty za transport materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - miesięczna rata rezerwy na energię elektryczną (rodzajowy i fukcjonalny układ kosztów). /
PK PKPK = Polecenie księgowania - miesięczna rata rezerwy na remont maszyny produkcyjnej układzie kalkulacyjnym i rodzajowym kosztów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - miesięczna rata rezerwy na remont maszyny produkcyjnej układzie rodzajowym kosztów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - miesięczna rata rezerwy na zużytą energię elektryczną w układzie rodzajowym kosztów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Podatek od środków transportu rozliczany w czasie + miesięczna rata rozliczona w czasie. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - roczy odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozliczany w czasie. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie raty wcześniej księgowanego odpisu na ZFŚS w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie raty wcześniej księgowanego odpisu na ZFŚS w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie raty wcześniej księgowanej opłaty za czynsz rozliczanej w czasie w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie raty wcześniej księgowanej opłaty za czynsz rozliczanej w czasie w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - zarachowanie kosztów transportu do rozliczenia w czasie oraz rozliczenie kosztów zakupu po wydaniu materiałów do produkcji. , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłacenie kosztów prac rozwojowych wykonanych przez inną jednostkę. , / 130 ,

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w ewidencji księgowej

PK PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - pobranie zaliczki na podatek dochodowy pracownika. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Lista płac - wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis przedawnionego zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis przedawnionych należności od pracownika z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Potrącenie należności z wynagrodzenia pracownika, np. nierozliczonej zaliczki. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie kosztów wynagrodzenia pracownika pracującego przy budowie środka trwałego. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie nagród i premii z zysku dla pracownika. /
RK RKRK = Raport kasowy - Wypłacono pracownikowi gotówką zaliczkę poczet przyszłego wynagrodzenia. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wypłacenie pracownikom wynagrodzeń netto. / 130

Kapitały w ewidencji księgowej

Akt notarialny - podwyższenie kapitału podstawowego w związku z przyjęciem nowego udziałowca, który zadeklarował wniesienie wkładów. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - nowy udziałowiec wnosi wkłady finansowe oraz aport (wkład niepieniężny np. WNiP lub ŚT). 130 , /

Znasz przykład księgowania, którego nie ma na tej stronie? Podziel się nim z innymi
/

Ochrona przed spamem. Proszę podać numer dwadzieścia jeden:

Przeczytaj również artykuł o koncie 130 - Rachunek bieżący

 Darowizna w księgach rachunkowych oraz skutki podatkowe Darowizna w księgach rachunkowych oraz skutki podatkowe

22. 05. 2020, Marzena Walkiewicz Jak powinniśmy ewidencjonować darowiznę w księgach rachunkowych oraz jakie skutki podatkowe ze sobą niesie?... Czytaj więcej


 Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności Ewidencja księgowa sprzedaży wierzytelności

25. 11. 2019, Marzena Walkiewicz Ewidencja księgowa należności może być uzależniona od tego, czy wcześniej...... Czytaj więcej


 Weksle - ujęcie i prezentacja Weksle - ujęcie i prezentacja

26. 08. 2019, Marzena Walkiewicz Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty określonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, określonej osobie w ustalonym miejscu i terminie przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną... Czytaj więcej


 Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu

25. 07. 2019, Marzena Walkiewicz Jak wygląda ujęcie rachunkowe oraz rozliczenie podatkowe?... Czytaj więcej


 Ujęcie rachunkowe otrzymanego kredytu bankowego Ujęcie rachunkowe otrzymanego kredytu bankowego

24. 06. 2019, Marzena Walkiewicz Jednostki prowadzące działalność gospodarczą bardzo często korzystają z różnych form finansowania. Jedną z najbardziej popularnych jest otrzymanie kredytu bankowego. ... Czytaj więcej


 Delegacje pracownicze krajowe i zagraniczne Delegacje pracownicze krajowe i zagraniczne

29. 05. 2019, Łukasz Walkiewicz Delegacje pracownicze na stałe wpisały się w życie zawodowe. W dzisiejszych czasach okoliczności związane z poleceniem wyjazdu służbowego pracownika to bardzo powszechna sytuacja, do odbycia której pracownik jest zobowiązany. ... Czytaj więcej


 Jak zaksięgować faktoring? Jak zaksięgować faktoring?

03. 03. 2019, Łukasz Walkiewicz Faktoring należy do jednej z form finansowania bieżącej działalności jednostki... Czytaj więcej


 Zaliczka na dostawy w księgach rachunkowych Zaliczka na dostawy w księgach rachunkowych

20. 01. 2019, Łukasz Walkiewicz Jak powinna wyglądać ewidencja rachunkowa zaliczki na dostawy w świetle ustawy o VAT?... Czytaj więcej


 Różnice kursowe od VAT Różnice kursowe od VAT

20. 04. 2018, Marzena Walkiewicz Czy powstałe różnice kursowe w całości mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodu? ... Czytaj więcej


 Różnice kursowe przy transakcjach handlowych Różnice kursowe przy transakcjach handlowych

15. 03. 2018, Marzena Walkiewicz Pokazujemy na przykładach, jak poprawnie wyliczać różnice kursowe przy transakcjach handlowych.... Czytaj więcej


 Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych Ewidencja udzielonych pożyczek długoterminowych

14. 01. 2015, Żaneta Solich W artykule omawiam sposób księgowania udzielonych pożyczek długoterminowych... Czytaj więcej


Jeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.Spróbuj rozwiązać testy z księgowaniem na koncie 130

Ksiegowanie przychodów i kosztów, 9 przykładów Po rejestracji »Aby wykonać test należy się zarejestrować. Rejestracja upoważnia do darmowego korzystania z testów.
Ewidencja na rachunku bankowym, 12 przykładów Uruchom test »
Ewidencja operacji kasowych, 11 przykładów Uruchom test »


« Powrót do planu kontPytania i komentarze (1)

  1. [ 1] Ewa126 17.01.2018, 17:50

    Jak zaksięgować notę księgową w której jedna spółka płaci za drugą fakture

Dodaj komentarzOchrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: