Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami

Rodzaj konta: Pasywne
Typ konta: Rozrachunkowe

Konto Rozrachunki z dostawcami stosuje się do prowadzenia ewidencji zobowiązań wobec dostawców krajowych i zagranicznych.

Przykłady księgowań na koncie 201


Operacja gospodarcza Zapis na kontach
(Wn/Ma)
Szczegóły
FV FVFV = Faktura VAT - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz. 201 , / ,
FV FVFV = Faktura VAT - za zakup usług (np. montażu alarmu). , / 201
ZAKUP MATERIAŁÓW / 201

Towary w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach
(Wn/Ma)
Szczegóły
FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupione towary, dostawa w terminie późniejszym. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Przychód ze sprzedanych towarów. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż towarów - zapłata należności od odbiorcy w późniejszym terminie. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Wartość sprzedanych towarów brutto wraz z opakowaniem. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Wystawiono fakturę sprzedaży towarów. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zakupienie towarów - zapłata w późniejszym terminie. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Zakupienie towarów za środki z rachunku bankowego. , /
FVK FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane towary. , /
FVK FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Zwrot wadliwych towarów, faktura VAT nie była wcześniej opłacona. 201 , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów przypadających na wydane towary. WZ (wydanie towarów) księgowana wcześniej. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot towarów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość towarów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - przyjęcie towarów na które podmiot składa reklamację. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie miesięczne zarezerwowanej marży od towarów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży towarów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży towarów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarówz tytułu marży w detalu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie zapasów obcych, tj. towarów które były reklamowane przez dostawcę. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zrealizowanie marży na sprzedaży towarów. /
PZ PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - przyjęcie towarów na szczeblu detalicznym. /
PZ PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie towarów do magazynu. /
RK RKRK = Raport kasowy - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane towary. /
RK RKRK = Raport kasowy - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane towary. /
VAT należny od posiadanych towarów /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Sprzedaż towarów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane towary. /
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie towarów do sprzedaży. /
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie towaru klientowi. /

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - otrzymano fakturę płatną przelewem za usługi telekomunikacyjne. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za remont magazynu. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za zakupione komputery. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa towaru. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Wystawienie faktury VAT za sprzedaną usługę. / ,
FV zaliczkowa - zaksięgowanie zaliczki /
FVK FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Korekta faktury VAT sprzedaży z powodu zwrotu materiałów przez klienta. , /
Nota NotaNota = Nota księgowa, nota odsetkowa - naliczenie odbiory kary za nieterminową spłatę należności. /
Nota NotaNota = Nota księgowa, nota odsetkowa - Zapłata kary umownej za nieterminową realizację dostawy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie roszczenia w przypadku nie uznania reklamacji w przypadku gdy faktura VAT wystawiona odbiorcy nie została zapłacona (w. brutto) oraz utworzenie rezerwy. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Dodatnie różnice kursowe z tytułu zobowiązania wobec dostawcy. 201 /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Korekta odpisu aktualizującego należności - odsetki. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Korekta odpisu aktualizującego należności - wartość główna. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należności - odsetki. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący należności - wartość główna. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpisanie nieściągalnych należności. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Ujemne różnice kursowe z tytułu należności od odbiorcy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Umorzenie przedawnionego zobowiązania. 201 /
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na korzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie roszczenia na podstawie wyrok sądu orzeczonego na niekorzyśc odbiorcy oraz rozwiązanie rezerwy. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zlikwidowano odpis aktualizujący należności z powodu uznania jej za nieściągalną. /
SAD - dokument celny dotyczacy zakupu materiałów. , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata zobowiązań wobec dostawców środkami z rachunku bankowego. 201 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Spłata zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego. 201 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - zapłaca cła i VAT do urzędu celnego. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - zapłata cła i VAT do urzędu celnego. /

Materiały w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupione materiały. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Otrzymano fakturę za transport materiałów. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Przychód bezgotówkowy za sprzedane materiały. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż materiałów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zakup materiałów zaplata w pozniejszym terminie. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Zakupienie materiałów za środki z rachunku bieżącego , /
FV FVFV = Faktura VAT - Zakupiono materiały za środki z kasy. , /
FVK FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane materiały. , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Marża należna przy zakupie materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących zużycia materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących zużycia materiałów. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - w związku z reklamacją skierowaną do sądu wyksięgowano zobowiązanie /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wartość sprzedanych materiałów brutto wraz z opakowaniem. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zrealizowanie marży na sprzedaży materiałów. /
PZ PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie do magazynu materiałów pochodzących z rozbiórki. /
PZ PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie do magazynu materiałów zafakturowanych w poprzednim miesiącu. /
PZ PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - zwrot materiałów od klienta do magazynu. /
RK RKRK = Raport kasowy - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane materiały. /
RK RKRK = Raport kasowy - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane materiały. /
RK RKRK = Raport kasowy - Zapłata faktury za wykonaną usługę transportową zakupionych materiałów. , / ,
RK RKRK = Raport kasowy - Zapłata faktury za zakupione materiały biurowe. 201 /
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale administracyjnym. , / ,
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale pomocniczym. , / ,
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów biurowych z magazynu do zużycia w wydziale utrzymania ruchu. , / ,
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydano do zużycia w produkcji materiał podstawowy. , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane materiały. /
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - przekazano formie darowizny materiały. /
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie materiałów do sprzedaży. /
ZW ZWZW = Dowód zwrotu do magazynu - Zwrócenie do magazynu niewykorzystanych materiałów. , / ,

Leasing operacyjny w ewidencji księgowej

PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingobiorca - przyjęcie środka trwałego do użytkowania (ewidencja pozabilansowa) . /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - przekazanie środka trwałego leasingobiorcy (ewidencja pozabilansowa). /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - przyjęcie środka trwałego po wygaśnięciu umowy (ewidencja pozabilansowa). /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Leasingobiorca - dokonanie przelewem bankowym płatności wynikających z umowy leasingowej. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Leasingodawca - dokonanie przelewem płatności wynikających z umowy leasingowej. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata raty leasingowej przelewam na konto leasingodawcy. 201 /
Wstępna opłata leasingowa w leasingu operacyjnym. /

Czeki w ewidencji księgowej

Czek - Otrzymanie czeku na okaziciela jako pokrycie należności za sprzedane wyroby. /
Czek - Zapłacono czekiem rozrachunkowym za zakupione materiały. 201 /
RK RKRK = Raport kasowy - Zrealizowanie obcego czeku gotówkowego. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Potrącenie przez bank prowizji za wydanie książeczki czekowej. , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zrealizowanie obcego czeku rozrachunkowego. /

Środki trwałe w ewidencji ksiegowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony środek trwały (podatek nie podlega odliczeniu). / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony środek trwały. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Poniesienie kosztu bezpośredniego ulepszenia środka trwałego wpływającego na wzrost wartości użytkowej środka trwałego. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż środka trwałego. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Wystawienie faktury za sprzedany środek trwały. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zaksięgowanie przychodów ze sprzedaży środka trwałego. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zakup środta trwałego powyżej 3.500 sprzetu sportowego przez bibliotekę na fakturę przelewową. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Zakupienie samochodu za środki z przyznanego kredytu bankowego. , /
LT LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Likwidacja środka trwałego , /
LT LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Przyjęto środek trwały do likwidacji (ewidencja pozabilansowa). /
OT OT OT - Dowód przyjęcia środka trwałego - Przyjęto zakupiony środek trwały do użytkowania. /
OT OT OT - Dowód przyjęcia środka trwałego - Udziałowiec wyposażył firmę w samochód - aport wniesiony do firmy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Aktualizacja wartości środka trwałego. / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Miesięczny odpis umorzeniowy środków trwałych. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - odpis amortyzacyjny środka trwałego, biurowiec. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis umorzeniowy środka trwałego, maszyna produkcyjna. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozchód sprzedanego wcześniej środka trwałego. , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - udziałowiec wnosi środek trwały jako aport. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Ujawnienie środka trwałego /
PK PKPK = Polecenie księgowania - utrata wartości środka trwałego. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie dotychczasowego umorzenia środka trwałego w likwidacji. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie różnicy między wartością początkową środka trwałego a jego umorzeniem. /
PT PT PT - Protokół zdawczo - odbiorczy środka trwałego - Przekazanie środka trwałego jako darowizny. /
PT PT PT - Protokół zdawczo - odbiorczy środka trwałego - Wniesienie aportu do innej spółki w postaci środka trwałego. , /

Wartości niematerialne i prawne w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupiony program komputerowy zapłacona gotówką. , /
FV FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za sprzedaż licencji (WNIP). / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupione wartości niematerialnych i prawnych. , / 201
FV FVFV = Faktura VAT - Zapłata przelewem bankowym opłat ponoszonych w trakcie użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Nadwyżka wartości niematerialnych i prawnych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis umorzenia wartości niematerialnych i prawnych. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Przyjęcie, rozliczenie nabytych wcześniej wartości niematerialnych i prawnych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozchód sprzedanej wcześniej licencji (WNIP). , /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wniesienie do spółki wartości niematerialnych i prawnych aportem. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wyksięgowanie umorzonych wartości niematerialnych i prawnych. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłacono przelewem bankowym opłat y związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych. /

Środki trwałe w budowie w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupioną działkę. , / 201
LT LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Przerwanie budowy środka trwałego. /
LT LTLT - Dowód likwidacji środka trwałego - Sprzedaż lub likwidacja środka trwałego w budowie. /
OT OT OT - Dowód przyjęcia środka trwałego - Zakończono budowę i przyjęto środek trwały do użytkowania. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wzrost wartości początkowej środka trwałego po zakończeniu budowy. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zaksięgowanie kosztów usług, robót dotyczących środka trwałego w budowie. / 201
WB WBWB = Wyciąg bankowy - otrzymano dotację na budowę drogi gminnej. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłata odsetek, prowizji od kredytów bankowych za czas budowy środków trwałych. /

Weksle w ewidencji księgowej

PK PKPK = Polecenie księgowania - Odpis wartości weksli obcych przedawnionych lub nieściągalnych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zwrot przez dostawcę weksli obcych w cenie nominalnej. 201 /
RK RKRK = Raport kasowy - Zakup blankietów wekslowych. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Przekazanie weksla obcego do dyskonta w banku (zdyskontowanie). , /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę po terminie wykupu (suma wekslowa + odsetki). , /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wykupienie weksla obcego przez wystawcę w terminie wykupu (suma wekslowa). /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wykupienie weksla własnego w terminie wykupu. /
Weksel - Otrzymanie weksla od odbiorcy na pokrycie należności. , / ,
Weksel - przekazanie weksla obcego płatnego w terminie innemu kontrahentowi (indosowanie). 201 , /

Rezerwy w ewidencji księgowej

PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozwiązanie rezerwy na rzecz pozostałych przychodów operacyjnych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozwiązanie rezerwy na rzecz przychodów finansowych. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Utworzenie rezerwy obciążającej koszty finansowe. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Utworzenie rezerwy obciążającej pozostałe koszty operacyjne. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Utworzono rezerwę celową. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Wykorzystanie rezerwy na rzecz powstałego zobowiązania. / 201

Leasing finansowy w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Leasingobiorca - wartość środka trwałego przyjętego w leasing finansowy. , / 201
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingobiorca - amortyzacja środka trwałego przyjętego w leasing. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingobiorca - koszty odsetek z dalszych okresów sprawozdawczych. / 201
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingobiorca - koszty odsetek. / 201
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - przychody z odsetek z następnych okresów sprawozdawczych . /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - przychody z odsetek. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - VAT należny od wartości podanej w umowie. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Leasingodawca - wartość środka trwałego przekazanego w leasing. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Leasingobiorca - zapłata podatku VAT od wartości podanej w umowie. 201 /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Leasingodawca - wpływ na rachunek bankowy raty za przekazany w leasing środek trwały. /

Podatek VAT w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Podatek VAT należny z faktur sprzedaży. / ,
FV FVFV = Faktura VAT - Podatek VAT naliczony z faktur zakupu. , / 201
PK PKPK = Polecenie księgowania - Korekta VAT od zakupionych środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. rozliczana przez 5 lat. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Należny podatek VAT od przekazanej darowizny. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Odsetki za zwłokę należnego podatku VAT. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT należnego od faktur sprzedaży. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie na koniec miesiąca VAT naliczonego od faktur zakupu. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Zmniejszenie podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Przekazanie podatku VAT urzędowi skarbowemu. /
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Wpływ na rachunek bankowy nadpłaty podatku VAT. /

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

FV FVFV = Faktura VAT - Fakutra VAT za energię elektryczną, na którą wcześniej tworzono rezerwę. , / 201 ,
FV FVFV = Faktura VAT - Fakutra VAT za remont maszyny produkcyjnej na który wcześniej tworzono rezerwę. , / 201 ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz + miesięczna rata rozliczona w czasie. , / 201 ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za czynsz. , / 201 ,
FV FVFV = Faktura VAT - Zaksięgowanie rozliczanej w czasie opłaty za transport materiałów. , / 201 ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - miesięczna rata opłaty za transport materiałów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - miesięczna rata rezerwy na energię elektryczną (rodzajowy i fukcjonalny układ kosztów). /
PK PKPK = Polecenie księgowania - miesięczna rata rezerwy na remont maszyny produkcyjnej układzie kalkulacyjnym i rodzajowym kosztów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - miesięczna rata rezerwy na remont maszyny produkcyjnej układzie rodzajowym kosztów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - miesięczna rata rezerwy na zużytą energię elektryczną w układzie rodzajowym kosztów. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Podatek od środków transportu rozliczany w czasie + miesięczna rata rozliczona w czasie. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - roczy odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozliczany w czasie. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie raty wcześniej księgowanego odpisu na ZFŚS w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie raty wcześniej księgowanego odpisu na ZFŚS w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie raty wcześniej księgowanej opłaty za czynsz rozliczanej w czasie w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie raty wcześniej księgowanej opłaty za czynsz rozliczanej w czasie w przypadku rozliczania kosztów w układzie rodzajowym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - zarachowanie kosztów transportu do rozliczenia w czasie oraz rozliczenie kosztów zakupu po wydaniu materiałów do produkcji. , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy - Zapłacenie kosztów prac rozwojowych wykonanych przez inną jednostkę. , / ,

Koszty w ewidencji księgowej

FV FVFV = Faktura VAT - Faktura VAT za zakupioną odzież roboczą dla pracowników. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w biurze zarządu. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Amortyzacja (umorzenie ) środków trwałych używanych w wydziale produkcyjnym. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - Koszty poniesione w trakcie wytworzenia usług. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Księgowanie Kosztu usług(bez zespołu 4 / 201
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie kosztów działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie kosztów działalności pomocniczej w okresie sprawozdawczym. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - składki zus pracodawcy obciążające koszty działalności wytwórczej. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - składki zus pracodawcy obciążające koszty ogólnego zarządu. , / ,
PK PKPK = Polecenie księgowania - spisanie nieściągalnych należności. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności podstawowej. /
PK PKPK = Polecenie księgowania - Świadczenia wydziału pomocniczego na rzecz działalności zarządu. /
R-k R-kR-k = Rachunek - Otrzymano rachunek kosztów podróży służbowej przedstawiony do rozliczenia przez pracownika działu handlowego. , / ,
RK RKRK = Raport kasowy - Opłacenie lokalu sklepowego gotówką z kasy. , / ,
RK RKRK = Raport kasowy - Opłacono gotówką ogłoszenie prasowe dotyczące naboru nowych pracowników. , / ,
RW RWRW = Dowód pobrania z magazynu - Wydanie materiałów z magazynu do produkcji. , / ,
Rw - Wydano z magazynu torby foliowe do pakowania towarów. , / ,
WB WBWB = Wyciąg bankowy -Zapłacenie kosztów prac badawczych wykonanych przez inną jednostkę. /
WZ WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydano materiały z magazynu na cele reklamowe. , / ,

Znasz przykład księgowania, którego nie ma na tej stronie? Podziel się nim z innymi
/

Ochrona przed spamem. Proszę podać numer dwadzieścia jeden:

Przeczytaj również artykuł o koncie 201 - Rozrachunki z dostawcami

 Ewidencja zdarzeń na przełomie roku Ewidencja zdarzeń na przełomie roku

15. 06. 2020, Marzena Walkiewicz Przedsiębiorstwa bez wytchnienia działają przez cały czas zawierając różnego rodzaju operacje gospodarcze, naturalnym zatem jest występowanie faktur na przełomie roku obrotowego jednostki.... Czytaj więcej


 Różnica między rezerwami na zobowiązania, a biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów Różnica między rezerwami na zobowiązania, a biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów

27. 04. 2020, Marzena Walkiewicz Czym się różnią rezerwy od rozliczeń międzyokresowych biernych? O tym w poniższym artykule... Czytaj więcej


 Rozchód zapasów z magazynu - metody Rozchód zapasów z magazynu - metody

27. 02. 2020, Marzena Walkiewicz Ustawa o rachunkowości dopuszcza kilka metod rozchodu materiałów lub towarów z magazynu, w ninejszym artykule przedstawimy Państwu jakie są to metody.... Czytaj więcej


 Rozliczenie wydatkow z niezrealizowanej inwestycji Rozliczenie wydatkow z niezrealizowanej inwestycji

24. 09. 2019, Marzena Walkiewicz Co zrobić, gdy ponieśliśmy koszty zwiazane z rozpoczęciem danej inwestycji a nie została ona zrealizowana?... Czytaj więcej


 Weksle - ujęcie i prezentacja Weksle - ujęcie i prezentacja

26. 08. 2019, Marzena Walkiewicz Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty określonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, określonej osobie w ustalonym miejscu i terminie przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną... Czytaj więcej


 Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu Odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu

25. 07. 2019, Marzena Walkiewicz Jak wygląda ujęcie rachunkowe oraz rozliczenie podatkowe?... Czytaj więcej


 Jak zaksięgować faktoring? Jak zaksięgować faktoring?

03. 03. 2019, Łukasz Walkiewicz Faktoring należy do jednej z form finansowania bieżącej działalności jednostki... Czytaj więcej


 Zaliczka na dostawy w księgach rachunkowych Zaliczka na dostawy w księgach rachunkowych

20. 01. 2019, Łukasz Walkiewicz Jak powinna wyglądać ewidencja rachunkowa zaliczki na dostawy w świetle ustawy o VAT?... Czytaj więcej


 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

02. 07. 2015, Żaneta Solich W artykule przedstawiam typowe operacje występujące w rozrachunkach z dostawcami oraz odbiorcami.... Czytaj więcej


 Kompensata wzajemnych zobowiązań Kompensata wzajemnych zobowiązań

20. 09. 2017, Marzena Walkiewicz Czym jest kompensata i kiedy ją stosować?... Czytaj więcej


 Ewidencja rezerw, RMB oraz RMK w ujęciu podatkowym Ewidencja rezerw, RMB oraz RMK w ujęciu podatkowym

13. 07. 2017, Marzena Walkiewicz W artykule pokazane są różnice między rezerwami, RMB a RMK na przykładach... Czytaj więcej


 Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym

15. 05. 2017, Marzena Walkiewicz Na rynku pracy coraz popularniejszą formą wynagradzania pracowników poza stałą pensją jest pakiet dodatkowych benefitów. ... Czytaj więcej


 System mieszany ewidencji kosztów System mieszany ewidencji kosztów

14. 04. 2017, Łukasz Walkiewicz Polskie wymogi sprawozdawcze dają możliwość przedsiębiorcom wyboru sposobu ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie. O układzie mieszanym ewidencji kosztów jako najbardziej rozwiniętym sposobie przedstawienia kosztów w przedsiębiorstwie. ... Czytaj więcej


 Zaliczki na dostawy Zaliczki na dostawy

25. 04. 2016, Magdalena Sokołowska Zapraszamy do lektury nowego artykułu - zaliczki na dostawy.... Czytaj więcej


 Należności dochodzone na drodze sądowej Należności dochodzone na drodze sądowej

21. 11. 2014, Żaneta Solich W artykule omawiam problemy z egzekwowaniem należności oraz przebieg postępowania sądowego.... Czytaj więcej


 Środki trwałe czy wyposażenie? Środki trwałe czy wyposażenie?

11. 04. 2021, Marzena Walkiewicz Jak rozróżnić środek trwały od wyposażenia i jak powinna wyglądać ewidencja?... Czytaj więcej


 Wynajem i dzierżawa urządzeń Wynajem i dzierżawa urządzeń

22. 05. 2021, Marzena Walkiewicz Wynajem i dzierżawa jest jedną z coraz bardziej powszechnych form umowy.... Czytaj więcej


Jeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.





« Powrót do planu kont



Pytania i komentarze (4)

 1. [ 1] Ela 03.04.2013, 19:54

  Witam mam problem z operacją: odpisano przedawnione należności (PKP. Na jakich kontach powinnam to zaksięgować?

 1. [ 2] jak księgować Ewa Kusznierowska 23.04.2013, 21:42

  Przedawnione należności księguje się na konto "pozostałe koszty operacyjne". Jak wiadomo koszty wpisuje się po stronie Wn (tak jak aktywa). Należności odpisujemy po stronie Ma z tego konta na którym występują (przeważnie są to rozrachunki z odbiorcami).

 1. [ 3] Urszula L 11.05.2014, 18:33

  witam, chciałam się dowiedzieć jak rozliczyć, na jakich kontach bilet pkp za podróż służbową?

 1. [ 4] jak-księgować .pl 16.05.2014, 11:42

  Witam, przedstawiony rachunek za bilet PKP należy zaksięgować na kontach: 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami (wartość brutto) jako zwiększenie zobowiązania po stronie MA. Dalej po stronie WN na koncie 221-2 księgujemy VAT naliczony oraz wartość netto biletów na koncie 406 Podróże służbowe. Następnie robimy zapis na koncie 490 Rozliczenie kosztów po stronie MA oraz na odpowiednim koncie z układu funkcjonalnego kosztów. Zwrot za bilet księgujemy z kasy lub rachunku bankowego po stronie MA na konto 234 po stronie WN jako zmniejszenie zobowiązania wobec pracownika z tytułu podróży służbowej.

Dodaj komentarz







Ochrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście: