Przełącz w tryb pełnoekranowy desktop icon logo jak-ksiegowac.pl

Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabycia

Rodzaj konta: Kosztowe
Typ konta: Wynikowe

Przykłady księgowań na koncie 731


Towary w ewidencji księgowej

Operacja gospodarcza Zapis na kontach
(Wn/Ma)
Szczegóły
FVFV = Faktura VAT - Faktura za zakupione towary, dostawa w terminie późniejszym. 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303, 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201
FVFV = Faktura VAT - Przychód ze sprzedanych towarów. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 / 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730, 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1
FVFV = Faktura VAT - Sprzedaż towarów - zapłata należności od odbiorcy w późniejszym terminie. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 / 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730, 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1
FVFV = Faktura VAT - Wartość sprzedanych towarów brutto wraz z opakowaniem. 731 / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330, 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1
FVFV = Faktura VAT - Wystawiono fakturę sprzedaży towarów. 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200 / 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730, 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne) 221
FVFV = Faktura VAT - Zakupienie towarów - zapłata w późniejszym terminie. 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330, 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 / 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201
FVFV = Faktura VAT - Zakupienie towarów za środki z rachunku bankowego. 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330, 221-2Konto 221-2 - Rozliczenie naliczonego VAT (Aktywne) 221-2 / 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Uznanie reklamacji odbiorcy za sprzedane towary. 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730, 221-1Konto 221-1 - Rozliczenie należnego VAT (Pasywne) 221-1 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200
FVKFVK = Faktura korygująca błędnie wystawioną fakturę VAT - Zwrot wadliwych towarów, faktura VAT nie była wcześniej opłacona. 201Konto 201 - Rozrachunki z dostawcami (Pasywne) 201, 221Konto 221 - Rozrachunki z tytułu podatku VAT (Aktywno-pasywne) 221 / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330
PKPK = Polecenie księgowania - Księgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów przypadających na wydane towary. WZ (wydanie towarów) księgowana wcześniej. 731 / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) 342
PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu. 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303 / 344Konto 344 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu (Aktywne) 344
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych korygujące zwrot towarów. 731 / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) 342
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena ewidencyjna przewyższa cenę zakupu. 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303 / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) 342
PKPK = Polecenie księgowania - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów - cena zakupu przewyższa cenę ewidencyjną. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) 342 / 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303
PKPK = Polecenie księgowania - Odpis aktualizujący wartość towarów. 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761 / 344Konto 344 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT w detalu (Aktywne) 344
PKPK = Polecenie księgowania - przyjęcie towarów na które podmiot składa reklamację. 390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390 /
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie miesięczne zarezerwowanej marży od towarów. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) 342 / 731
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zmniejszających dotyczących sprzedaży towarów. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) 342 / 731
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie odchyleń zwiększających dotyczących sprzedaży towarów. 731 / 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) 342
PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarówz tytułu marży w detalu. 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303 / 343Konto 343 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży w detalu (Aktywne) 343
PKPK = Polecenie księgowania - wyksięgowanie zapasów obcych, tj. towarów które były reklamowane przez dostawcę. / 390Konto 390 - Zapasy obce (Aktywne) 390
PKPK = Polecenie księgowania - Zrealizowanie marży na sprzedaży towarów. 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) 342 / 731
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - przyjęcie towarów na szczeblu detalicznym. 335Konto 335 - Towary w detalu (Aktywne) 335 / 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303
PZPZ - Dowód przyjęcia do magazynu - Przyjęcie towarów do magazynu. 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330 / 303Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów (Aktywno-pasywne) 303
RKRK = Raport kasowy - Uznanie reklamacji klienta indywidualnego za sprzedane towary. 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730 / 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100
RKRK = Raport kasowy - Wpłata utargu do kasy firmy za sprzedane towary. 100Konto 100 - Kasa (Aktywne) 100 / 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730
VAT należny od posiadanych towarów 342Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie (Aktywno-pasywne) 342 / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330
WBWB = Wyciąg bankowy - Sprzedaż towarów - wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 / 200Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (Aktywne) 200
WBWB = Wyciąg bankowy - Wpłata utargu na rachunek bankowy firmy za sprzedane towary. 130Konto 130 - Rachunek bieżący (Aktywne) 130 / 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie towarów do sprzedaży. 731 / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330
WZWZ - Dowód wydania z magazynu - Wydanie towaru klientowi. 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) 741 / 330Konto 330 - Towary w hurcie (Aktywne) 330
Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego.

PKPK = Polecenie księgowania - pokrycie straty z kapitału rezerwowego 803Konto 803 - Kapitał rezerwowy (Pasywne) 803 / 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie kosztów finansowych. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 / 751Konto 751 - Koszty finansowe (Kosztowe) 751
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 / 871Konto 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (Kosztowe) 871
PKPK = Polecenie księgowania - przeksięgowanie podatku dochodowego zgodnie z rocznym zeznaniem podatkowym 871Konto 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (Kosztowe) 871 / 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie podatku dochodowego. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 / 870Konto 870 - Podatek dochodowy (Kosztowe) 870
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 / 761Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne (Kosztowe) 761
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie pozostałych przychodów operacyjnych. 760Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne (Przychodowe) 760 / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie przychodów finansowych. 750Konto 750 - Przychody finansowe (Przychodowe) 750 / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży materiałów. 740Konto 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów (Przychodowe) 740 / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży towarów. 730Konto 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (Przychodowe) 730 / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych 701Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (Przychodowe) 701 / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie wartości sprzedanych materiałów. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 / 741Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu/nabycia (Kosztowe) 741
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowanie wartości sprzedanych towarów. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 / 731
PKPK = Polecenie księgowania - Przeksięgowano koszty sprzedanych wyrobów na wynik finansowy. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 / 711Konto 711 - Koszty sprzedanych wyrobów gotowych (Kosztowe) 711
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zyskku netto na wypłatę dla wspólników. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zyskku netto na wypłatę dla wspólników. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zysku netto na fundusz załogi. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 852Konto 852 - Inne fundusze specjalne (Pasywne) 852
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zysku netto na kapitał rezerwowy. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 803Konto 803 - Kapitał rezerwowy (Pasywne) 803
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zysku netto na podwyższenie kapitału/funduszu podstawowego. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 801Konto 801 - Kapitał akcyjny (udziałowy, właściciela)/ Fundusz założycielski (udziałowy) (Pasywne) 801
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zysku netto na wypłatę dywidend akcjonariuszom. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 240Konto 240 - Pozostałe rozrachunki (Aktywno-pasywne) 240
PKPK = Polecenie księgowania - przeznaczenie zysku netto na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 851Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Pasywne) 851
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie wyniku finansowego, przeniesienie straty z roku ubiegłego. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860
PKPK = Polecenie księgowania - Rozliczenie wyniku finansowego, przeniesienie zysku z roku ubiegłego. 860Konto 860 - Wynik finansowy (Pasywne) 860 / 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820
PKPK = Polecenie księgowania - rozwiązanie nadmiernej rezerwy na podatek dochodowy. 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne) 840 / 871Konto 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (Kosztowe) 871
PKPK = Polecenie księgowania - składki ZUS pracodawcy od przyznanych pracownikom nagród z zysku netto. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 220-2Konto 220-2 - Rozrachunki z US (Aktywno-pasywne) 220-2
PKPK = Polecenie księgowania - Uchwałą zarządu spółki podwyższono kapitał zapasowy. 820Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego (Pasywne) 820 / 802Konto 802 - Kapitał zapasowy/Fundusz przedsiębiorstwa (zasobowy) (Pasywne) 802
PKPK = Polecenie księgowania - utworzenie rezerwy na podatek dochodowy. 871Konto 871 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (Kosztowe) 871 / 840Konto 840 - Rezerwy (Pasywne) 840

Przeczytaj również artykuł o koncie 731 - Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu/nabyciaJeżeli strona okazała się być przydatna, poleć ją znajomym.« Powrót do planu kont

Pytania i komentarze (19)

 1. [ 1] Jolka212 26.03.2014, 12:36

  Witam, mam pytanie. Gdzie mam zaksięgować taką operację: Wz- wydano z magazynu 18 000 szt. towarów o wartości w cenie zakupu 250 000, wiedząc, ze marża doliczana jest do ceny zakupu- wynosi 20%, stawka podatku VAT dla towarów wynosi 23%. Proszę o odpowiedź

 1. [ 2] jak-księgować .pl 02.04.2014, 00:24

  Witam, z Pani pytania wynika, że ten podmiot gospodarczy dokonujący tej operacji prowadzi ewidencję towarów w cenie sprzedaży, czyli cenie zakupu powiększonej o marżę. Wydanie sprzedanych towarów z magazynu (WZ) należy zaksięgować na koncie 330 Towary po stronie MA jako zmniejszenie stanu magazynowego oraz po stronie WN na koncie 731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu. Wydanie sprzedanych towarów należy zaksięgować w cenach sprzedaży, a więc cenę zakupu czyli 250 000 mnożymy przez 20% marży (250 000 +(250 000 *20%) = 300 000). I tutaj musimy wyksięgować odchylenia przypadające na sprzedane towary: konto 342 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów po stronie WN oraz konto 731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu po stronie MA. Zakładając że jedynymi zakupionymi przez nas towarami było 18 000 szt. w cenie zakupu 250 000zł odchylenia wyniosą 50 000 zł (księgowane wcześniej przy zakupie towarów), a więc będą równe 20% marży od ceny zakupu. Wyksięgowanie odchyleń spowoduje, że na koncie 731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu uzyskamy prawdziwy koszt zakupu towarów a więc 250 000 zł. Fakturę VAT za sprzedane towary księgujemy na koncie 200 Rozrachunki z odbiorcami jako zwiększenie należności po stronie WN kwotą brutto (369 000 zł = 250 000 + ((250 000 x 20%) x 23%)), na koncie 221-2 Rozliczenie VAT naliczonego po stronie MA zaksięgujemy kwotę podatku VAT równą 69 000, natomiast na koncie 730 Przychody ze sprzedanych towarów po stronie MA kwotę netto 300 000 zł. Cała operacja wydaje się dosyć skomplikowana więc postaram się wkrótce napisać na ten temat artykuł. Pozdrawiam

 1. [ 3] Tomek_pytający 24.04.2014, 00:07

  Witam serdecznie, Mam pytanie odnośnie ewidencji zakupu towarów od producenta X i dalszej sprzedaży np. do hurtowni. Dokonuje zakupu od producenta na kwotę np. 200 zł w gotówce (schodzi mi kasa ze środków pieniężnych i wchodzi na zapasy - towar). W RZiS w kosztach w pozycji "wartość sprzedanych towarów i materiałów" wchodzi mi TYLKO np. kwota 50 zł związanych z transportem. Jeżeli mój towar sprzedał się do hurtowni, to w RZiS po stronie przychodowej mam kwotę np. 200 zł (załóżmy że jest 1-1 do kwoty zakupu od producenta), schodzi mi z pozycji zapasów i wchodzi na środki pienięzne, Rozumiem, że w tym uproszczonym przykładzie tak wygląda ewidencja? Czy pominełem coś w kosztach RZiS? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc

 1. [ 4] jak-księgować .pl 25.04.2014, 23:57

  Witam, pominął Pan księgowanie kosztów zakupu tego towaru na koncie 731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu. Fakturę VAT sprzedaży towarów księgujemy na kontach 200/221-1 i 730 (przychody) a wydanie towarów z magazynu 731 (koszt)/330 Towary jeśli cena zakupu jest równa cenie sprzedaży. Jeżeli nie należy wyksięgować odchylenia między kontami 343/731. Wtedy do RZiS wejdzie zarówno koszt nabycia towarów jak i przychód ze sprzedaży. Środki pieniężne, wpłatę należności za sprzedane towary księgujemy na koncie kasy 100/200 Rozrachunki z odbiorcami. Byc może nie było księgowane jeszcze wydanie towarów z magazynu? pozdrawiam

 1. [ 5] Tomek_pytający 26.04.2014, 10:01

  Witam, dziękuje bardzo za odpowiedz. Probuje zrozumieć mechanizm. Może zademonstruje to na liczbach: Dokonuje zakup ołówka u producenta za 1 zł (pomijam wszelkie podatki). Wchodzi mi to na magazyn czyli w tym momencie nie dokonuje żadnej operacji wynikowo. Dopiero jak sprzedam ołówke powiedzmy za 2zł (mam przychód), wtedy cena zakupu 1 zł wchodzi mi w koszty rodzajowe (schodzi z aktywów z zapasów), tym samym moja marza jest 100%. Czy dobrze rozumiem tak na prostym przykładzie? Pozdrawiam

 1. [ 6] jak-księgować .pl 27.04.2014, 20:52

  Nie jestem pewna czy dobrze się rozumiemy. Przy sprzedaży towarów kosztu nie księgujemy w koszty rodzajowe a na konto kosztowe 731 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (jeśli mówimy o hurtowni). Jeśli korzysta Pan z uproszczenia i nie prowadzi ewidencji magazynowej dla towarów wartość zakupionych towarów księguje pan w koszty (konto 731) w dniu zakupu. W koszty rodzajowe w dniu zakupu księgowałby Pan zakup materiałów jeśli nie prowadzi Pan ewidencji magazynowej. Pozdrawiam.

 1. [ 7] niedoinformowany 20.08.2014, 17:22

  1) Wydano towary klientowi i sporządzono dowód wydania wart w cenie zakupu 1020zł marża 15% 180zł wart netto 1200zł Vat 8% 96zł wartość brutto 1296zł 2) Faktura Vat sprzedanych towarów wart netto ......... Vat 8% ......... wartość brutto ........ Mam takie dwie operacje do zaksiegowania i czy w operacji 2) Faktura Vat - jako wartość netto przyjmuje 1020 (cenę zakupu) czy 1200 ( cenę zakupu + marża) i od tego odpowiednio wyliczam Vat i kwotę brutto? z góry dziękuje za odpowiedź :)

 1. [ 8] jak-księgować .pl 20.08.2014, 21:10

  Wartość netto tej faktury powinna wynosić 1200 zł + 8% VAT. Owszem towary są wydane z magazynu po cenie zakupu (1020 zł) ale sprzedając je musi Pan zarobić, a więc sprzedać po wyższej cenie (powiększonej o marżę 180zł) i od tej kwoty naliczyć jeszcze podatek VAT. Pozdrawiam :)

 1. [ 9] niedoinformowany 22.08.2014, 18:38

  A w odwrotnej sytuacji kiedy jest,że zakupiono towary i sporządzono dowód przyjęcia wart w cenie zakupu 1020zł marża 15% 180zł wart netto 1200zł Vat 8% 96zł wartość brutto 1296zł 2) Faktura Vat zakupionych towarów wart netto ......... Vat 8% ......... wartość brutto ........ To wówczas jako wartość netto na fakturze przyjmuje 1020zł ( kwotę która zapłaciłem za towar) i od niej 8% Vat ?

 1. [ 10] monika.kalimona 26.08.2015, 16:07

  Witam. ,,Sprzedano towary po cenie zakupu 10000 z marżą 50% i VAT 23%" Jak mam to zaksięgować? Próbowałam zrobić to na podstawie zadania, które napisała Jolka212 ale nie mam pojęcia skąd się tam wzięło 369000. Proszę o pomoc.

 1. [ 11] asia1225 08.01.2016, 15:21

  czesc. mam problem z zadaniami. pomozcie!!!!! salda wybranych kont jednostki handlowej wynosza rachunek biezacy 4000 rozrachunki z dostawcami 10.000 operacji gospodarcze marca 1. fa vat za sprzedane odbiorcy ,,z" towary a)wartosc netto 7300 b)podatek vat23% c)wartosc brutto 2.otrzymano weksel od odbiorcy,,z" a)wartosc naleznosci b)odsetki400 c)kwota weksla 3.przekazano weksel od odbiorcy,,z" w drodze indosyu dostawcy,,k" 4.fa vat za sprzedane odbiorcy ,,x" towary a)wartosc nettov13000 b)podatek vat 23% c)wartosc brutto 5. otrzymano weksel od odbiorcy ,,X" 6. fa vat za sprzedane odbiorcy,,Y" towary a)wartosc netto9500 b)podatek vat 23% c)wartosc brutto

 1. [ 12] jak-ksiegować.pl 08.01.2016, 22:37

  Witam Pani Asiu!! proszę o propozycję Pani księgowań, na pewno zweryfikujemy czy dobrze Pani zaksięgowała operację. Pozdrawiam

 1. [ 13] Kasika789 09.01.2016, 22:04

  Witam, mam pytanie odnosnie Rzis w wariancie porownawczym. Czy w czesci B.koszty w pozycji wartosc sprzedanych towarow i materialow wpisuje wartosc z konta ksiegowego Koszt wlasny sprzedanych materialow? Czy w Rzis uwzgledniam Koszt wlasny sprzedazy produktow? Jesli tak to w ktorym miejscu?

 1. [ 14] jak-księgować.pl 10.01.2016, 19:44

  Witam, Jeśli chodzi o wykazywanie Wartości ( Kosztu) sprzedanych materiałów w cenie nabycia/zakupu to w rzis w wariancie porównawczym wykazujemy w część B. Wartość sprzedanych towarów i materiałów. Natomiast jeśli chodzi o konto Koszt własny sprzedaży produktów/ koszt wytworzenia sprzedanych produktów to w wariancie porównawczym rzis nie wykazujemy, gdyż koszty działalności operacyjnej prezentuje się w przekroju pozycji rodzajowych ( na dzień bilansowy przenosimy wartość konta na konto 490 Rozliczenie kosztów według rodzajów)

 1. [ 15] Krys78 15.09.2016, 21:37

  Witam, Na początku: nie jestem księgowym, chcę jedynie wyjaśnić/udowodnić coś mojej księgowej:) Firma: pełna księgowość Pytanie: Kiedy zaliczamy WZ do kosztów po cenie zakupu? przykład: WZ (bez FS): wystawiona w sierpniu 2016 FS (do tej WZ): wystawiona we wrześniu 2016. (do 15-go zgodnie z ustawą;)) ksiegowa: WZ (po cenie zakupu) wliczana jest w momencie pojawienia się FS (czyli we wrześniu) ja: WZ (po cenie zakupu) wliczana jest w momencie pojawienia się WZ - bez względy kiedy wystawiona jest FS do tej WZ (czyli w sierpniu jeżeli chodzi o ten przykład) Kto ma rację?:) Krys

 1. [ 16] Nowa 04.10.2016, 15:26

  Witam, jak zaksięgować takie operacje: 1. Wystawiliśmy fv sprzedaży z terminem płatności 60 dni na kwotę 18 000 zł. 2. Wystawiliśmy polecenie księgowania wydania towarów związanych ze sprzedażą 10 000 zł.

 1. [ 17] jak-księgować.pl 06.10.2016, 09:53

  Witam, Jeśli chodzi o ujęcie faktury sprzedaży to ujmujemy WN 200 Rozrachunki z odbiorcami MA VAT należny oraz 700 Przychody netto ze sprzedaży towarów, natomiast wydanie towarów z magazynu na podstawie WZ księgujemy WN 731 Wartosć sprzedanych towarów w cenie zakupu MA 330 Towary

 1. [ 18] jak-księgować.pl 06.10.2016, 09:57

  Jeśli chodzi o odpowiedź dla Krys78 to oczywiście koszt powstaje w momencie wydania faktury, przychód w tej sytuacji też powstanie w momencie wydania towaru, nie ma znaczenia, że faktura została wystawiona do 15-tego następnego miesiąca, podatki od tej sytuacji płacimy w momencie wydania z magazynu.

 1. [ 19] Lena Bork 28.10.2016, 10:27

  Dzień dobry, nie wiem jak powinnam prawidłowo zaksięgować sprzedaż jednostce powiązanej materiału wytworzonego na naszym warsztacie z materiałów pobranych z magazynu zakupionych od jednostek niepowiązanych. W moim przypadku fakturę sprzedaży księguję razem z WZ czyli: Wn 203-jed. powiązana Ma: 221 Vat Ma: 718-1 przychód od j. powiązanych Wn: 732-1 Koszt- wartość sprzdanych towarów w cenie zakupu (j. powiązane) Ma: 310-7-2 Wartość Wartość zakupu(j. pozostałe) Mój dylemat polega na tym, iż nie wiem czy konto 732 powinno być wykazane jako powiązane czy niepowiązane Bardzo będę wdzięczna za pomoc.

Dodaj komentarzOchrona przed spamem. Proszę podać numer czternaście:Czy znalazłeś błąd lub chcesz ocenić mobliną wersję strony? Wyślij email na , dziękujemy.
Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem strony jak-ksiegowac.pl, szczególnie za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. CC BY-NC-SA 3.0 PL www.jak-ksiegowac.pl 2012 - 2024